De skyline van Lokeren

Algemene voorwaarden en privacy policy

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst mondeling of via mail tussen ondernemer en besteller.

 

Artikel 2 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen hieronder bepaald, tot stand op het moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg (via mail) heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 4 - De prijs

De prijzen van de producten op de site van ondernemer staan vermeld in euro, inclusief btw, exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de in rekening gebrachte bezorgkosten, wordt aangegeven tijdens de definitieve bevestiging van de bestelling.

De bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht, het volume en de breekbaarheid van de bestelling. Dit bedrag wordt vastgesteld door de bezorgdienst. De bezorgkosten hangen tevens af van de bezorgwijze die gekozen wordt.

De ondernemer heeft het recht op ieder moment de prijzen van de aangeboden producten te veranderen. De producten dienen echter tegen de prijs, zoals vermeld tijdens het moment van de bevestiging van bestelling, in rekening worden gebracht aan de besteller.

 

Artikel 5 – De bezorging

5.1 Levering en uitvoering

De producten worden in heel Lokeren gratis bezorgd. Indien buiten Lokeren producten besteld worden, wordt via elektronische correspondentie een gepaste bezorging afgesproken. De bestelling heeft plaats in het kader van voorfinancieren van het product. De producten worden in de maanden september en oktober bezorgd op afgesproken wijze met de besteller. De vermelde datum correspondeert aan de uiterlijke leveringsdatum. Deze is afhankelijk van de betreffende bezorgdienst en niet contractueel. De bezorgdatum verschilt van sale tot sale en wordt tijdens de bevestiging van de bestelling aangegeven. De bezorgdatum is tevens terug te vinden in de bevestigingsmail met het overzicht van de bestelling.

Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt respectievelijk het totale bedrag inclusief bezorgkosten dan wel het betreffende bedrag door de ondernemer aan de besteller terugbetaald.

5.2 Bezorgdiensten en bezorgwijze

De ondernemer bezorgt producten voor de stad Lokeren kosteloos. Bestellers kunnen hun product ook afhalen op evenementen georganiseerd door de ondernemer. Deze evenementen staan vermeld op de website van de ondernemer.
Bij bestellingen buiten de stad Lokeren wordt via elektronische weg overeengekomen wat de bezorgkost en de bezorgdatum is. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de gekozen bezorgdienst.

 

Artikel 6 – De betaling

Na de bestelling ontvangt de besteller via elektronische weg het rekeningnummer van de ondernemer en de mededeling die voor de transactie gebruikt moet worden. Het door de besteller verschuldigde bedrag wordt overgeschreven op het vermelde rekeningnummer. De besteller is verplicht de mededeling te vermelden op het overschrijvingsformulier (online of manueel).

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de koper sinds 6 april 2010 in België volgens de Wet Handhaving Koperenbescherming Koop op Afstand, Europees Wetboek 97/7/CE de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product dient slechts in die mate uitgepakt of gebruikt te worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product met alle geleverd toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking, met bijbehorende etiketten, aan de ondernemer geretourneerd te worden. De retourneerde artikelen dienen in een dergelijke staat te verkeren dat zij opnieuw voor verkoop geschikt zijn. Beschadigde, vuile en/of gebruikte artikelen kunnen niet geaccepteerd worden.

De producten kunnen enkel worden teruggezonden ingeval de originele verpakking nog niet werd geopend. Geretourneerde producten die niet aan de gestelde eisen voldoen, kunnen niet geaccepteerd worden. Het retourneren van artikelen gebeurt altijd op eigen kosten van de koper.

Indien de koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dienen de producten binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de koper naar onderstaand adres gestuurd te worden:
t.a.v. de Schout van Lokeren; vzw Horizon, Krekelstraat 9, 9160 Lokeren.

De ondernemer stuurt de koper een e-mail ter bevestiging van ontvangst van de retour. Indien de koper na 14 dagen geen bevestiging van ontvangst vanuit de ondernemer heeft ontvangen, dient de koper contact op te nemen met de ondernemer.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen10 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de besteller de gebreken heeft geconstateerd. Klachten mogen worden verzonden naar info@deschout.be.

 

Artikel 10- Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door de ondernemer ontwikkelde producten berust bij de ondernemer zelf. De besteller verkrijgt enkel het gebruiksrecht op de producten.

 

Artikel 11 - Recht

Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van een geschil is enkel het Vredegerecht van Sint-Niklaas bevoegd.

 

Artikel 12- Disclaimer

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor enige schade die koper kan lijden. De ondernemer geeft geen garanties voor schade die voorkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde levering, en alle onderbrekingen veroorzaakt door de ondernemer.

 

Artikel 13 – Privacy Policy

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001 worden persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Hiertoe zal de ondernemer persoonsgegevens slechts verwerken indien de betrokkene hiervoor zijn/haar toestemming heeft verleend. De gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven op moment van verzameling. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk tot de ondernemer te wenden met het verzoek de informatie met betrekking tot de persoonsgegevens te wijzigen, recht te zetten en/ of te schrappen.

Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan: contactgegevens (naam, adres, e- mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) en IP adres.

Tevens maakt de ondernemer gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de ander te onderscheiden. Een cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft terwijl je een site gebruikt.

Je kunt je beschermingsrecht uitoefenen door je bezwaren schriftelijk aan ons te richten op het volgende adres
t.a.v. de Schout van Lokeren; vzw Horizon; Krekelstraat 9; 9160 Lokeren.

 

 

Contact: info@deschout.be
Algemene voorwaarden en privacy policy
© 2021 - De Schout van Lokeren

Website gemaakt door man on the moon
Illustraties door vizid